Privacy en cookieverklaring

Privacybeleid voor klanten / bezoekers website en cookiebeleid voor bezoekers website

Alfen B.V.

Hefbrugweg 28

1332 AP Almere
Alfen ICU B.V.

Hefbrugweg 28

1332 AP Almere
Alfen Projects B.V.

Hefbrugweg 28

1332 AP Almere
Alfen BVBA

Wittewalle 1E

9000 Gent - België

De Verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ook wel te noemen ‘Alfen’.


A. PERSOONSGEGEVENS

1. Inleiding

Alfen respecteert de privacy van haar klanten, de gebruikers van haar producten en de bezoekers van haar website. Alfen behandelt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Door middel van dit privacybeleid wenst Alfen u te informeren over hoe Alfen omgaat met uw persoonsgegevens. Hierin leest u onder andere hoe Alfen omgaat met de door u verstrekte en de door ons verkregen persoonsgegevens, wie de ontvangers zijn van de persoonsgegevens, op welke manier deze persoonsgegevens worden verkregen, op welke grondslag deze persoonsgegevens worden verkregen, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt, hoe u inzage in uw gegevens kunt verkrijgen en hoe u kunt verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

2. Verantwoordelijke 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Alfen B.V. en haar zustervennootschappen Alfen ICU B.V., Alfen Projects B.V. en Alfen BVBA, hierna gezamenlijk te noemen ‘Alfen’. Verantwoordelijke voor de verwerking is in principe Alfen B.V., tenzij een andere vennootschap de ontvanger is van de persoonsgegevens, in welk geval deze vennootschap verantwoordelijke is. 

Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Alfen of over de verwerking van gegevens, waaronder bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, dan kunt u uw vragen stellen via het e-mailadres: privacy@alfen.com. U kunt zich ook per post aan Alfen wenden door uw bericht te sturen naar Alfen B.V., t.a.v. ‘Privacy’, Postbus 1042, 1300 BA, Almere. 

Alfen heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.

3. Ontvangst

Alfen verkrijgt uw persoonsgegevens indien u uw gegevens invult via formulieren op onze website, indien u gegevens invult via een enquêteformulier via een e-mail, indien u een bestelling plaatst via de website, indien u services afneemt van Alfen, indien u gebruik maakt van bepaalde producten van Alfen en/of indien u ons e-mails verstuurt, telefoongesprekken tussen u en Alfen worden gevoerd of u met werknemers van Alfen contact heeft op een andere wijze, bijvoorbeeld op beurzen of evenementen. 

4. Persoonsgegevens

In beginsel hoeft u Alfen geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van Alfen’s website te kunnen gebruiken. 

Voor de onder ‘5. Doeleinden’ genoemde doeleinden, kan Alfen de volgende categorieën persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

a. Naam en adresgegevens;

b. Contactgegevens, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer;

c. Het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;

d. Uw CV en overige door u verstrekte gegevens indien u een sollicitatie via de website verstuurt.

Overige specifieke gegevens indien deze middels een door u ingevuld enquêteformulier zijn verzameld. Indien u bepaalde formulieren op onze website invult, kunt u ook aanvullende informatie verstrekken. Ditzelfde is het geval indien u op andere wijze contact met Alfen heeft, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch contact, bij beurzen of tijdens andere evenementen.  

Eveneens kan Alfen informatie verzamelen en verwerken welke wordt verkregen via de website of via het toestel dat u gebruikt om de website te bezoeken. Het kan daarbij gaan om:

a. Locatiegegevens;

b. Informatie van cookies (zie voor verdere informatie ook het ‘cookiebeleid’ van Alfen)

c. Gegevens via andere websites, bijvoorbeeld wanneer u Alfen’s website bezoekt via Facebook (volledigheidshalve wijst Alfen u op de privacy statements van deze partijen. Alfen is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Mocht u via Alfen’s website op de website van een derde terechtkomen, bekijkt u dan ook hier zorgvuldig het privacy statement en overige voorwaarden);

d. Telefoongesprekken welke worden opgenomen met betrekking tot trainingsdoeleinden.

5. Wettelijke gronden en doeleinden

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van een van de volgende gronden:

a. U heeft uw toestemming daartoe gegeven (artikel 6 lid 1 sub a AVG);

b. Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent (artikel 6 lid 1 sub b AVG); of

c. Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Alfen rusten (artikel 6 lid 1 sub c AVG). 

Alfen verzamelt de onder ‘4. Persoonsgegevens’ genoemde informatie van u, teneinde u een betere service te kunnen bieden. Specifieker omschreven worden de persoonsgegevens verzameld voor de volgende doeleinden:

a. Om te kunnen reageren op uw vragen over onze producten of diensten en om u informatie te kunnen verstrekken omtrent onze producten of diensten;

b. Om de door u gevraagde producten of diensten te kunnen leveren;

c. Om te controleren of uw identiteit en financiële gegevens kloppen in verband met het leveren van onze producten of diensten;

d. Om onze producten en diensten te verbeteren;

e. Om klachten over onze producten of diensten te kunnen onderzoeken en opvolging te kunnen geven;

f. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan verplichtingen voortvloeiende uit ‘compliance’;

g. Om e-mails te kunnen sturen met informatie of aanbiedingen omtrent onze producten en diensten die voor u wellicht interessant kunnen zijn;

h. In het geval van een sollicitatie via de website, om te beoordelen of u geschikt bent werkzaam te zijn in de organisatie van Alfen.

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens 

Alfen kan uw persoonsgegevens delen met:

a. Vennootschappen binnen de groep van, zoals omschreven onder ‘2. Verantwoordelijke’;

b. Derde partijen met betrekking waartoe u ons verzocht heeft persoonsgegevens te delen door het maken van verbinding tussen accounts;

c. Verkopers van producten van Alfen, indien u als particulier producten van Alfen wenst aan te schaffen via de website van Alfen. 

 

De situatie kan zich voordoen dat Alfen persoonsgegevens deelt met derden die Alfen bijstaan met betrekking tot Alfen’s producten en diensten, zoals de hostingpartij van de website, de afnemer van enquêtes, de data-analyse verstrekker en verstrekkers van marketingondersteuning en klantenservice. Slechts indien het strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun activiteiten zullen zij toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens. Het is alle derden waarmee Alfen uw persoonsgegevens deelt expliciet niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet conform de overeenkomst tussen Alfen en deze derde zijn. 

 

Alfen zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins tegen vergoeding verstrekken aan derden. 

Mochten activiteiten vallende onder de Alfen groep worden verkocht of worden overgedragen aan een andere vennootschap, dan is het mogelijk dat uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan de adviseur van de potentiële verkrijger. In voornoemd geval blijft dit privacy beleid van toepassing op uw persoonsgegevens. Verstrekking uit hoofde van voornoemd doel gebeurt uiteraard slechts nadat gepaste maatregelen zijn genomen om de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Alfen zal uw persoonsgegevens in beginsel niet doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In ieder geval zal Alfen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden welke zijn gesitueerd buiten de Europese Economische Ruimte. Echter is niet altijd te controleren waar bepaalde gegevens feitelijk zijn opgeslagen (denk aan back-up servers). Alfen zal uw persoonsgegevens echter ook in deze gevallen beschermen door het sluiten van verwerkersovereenkomsten met derden die uw persoonsgegevens verwerken, waarin verplichtingen voortvloeiende uit de AVG worden doorgelegd aan deze derden.

7. Uw rechten

Middels dit privacybeleid probeert Alfen u zo volledig mogelijk in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Echter begrijpt Alfen het uiteraard indien u bijkomende vragen heeft of verduidelijkingen wenst. Eventuele vragen kunt u stellen via het e-mailadres: privacy@alfen.com. U kunt zich ook per post aan Alfen wenden door uw bericht te sturen naar Alfen B.V., t.a.v. ‘Privacy’, Postbus 1042, 1300 BA, Almere. Daarnaast kunt u via deze weg ook onder andere onderstaande rechten uitoefenen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een kopie hiervan op te vragen en/of uw gegevens te laten wijzigen indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Eveneens heeft u het recht verwijdering van uw persoonsgegevens te verlangen. Indien u zich heeft ingeschreven om e-mails van Alfen te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven middels een link in deze berichtgeving. 

Bij het indienen van een verzoek kan Alfen u vragen uw identiteit kenbaar te maken, teneinde te beoordelen of het verzoek rechtmatig wordt gedaan. 

Alfen mag u inzage weigeren indien door inzage het recht op privacy van andere personen wordt geschonden, ten behoeve van bescherming van bedrijfsgeheimen of ten behoeve van bescherming van intellectueel eigendom. Indien uw gegevens benodigd zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst of wettelijke verplichting, bestaat de mogelijkheid dat Alfen uw gegevens (nog) niet kan verwijderen. 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bewaartermijn

Alfen bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is uit hoofde van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Indien Alfen uw gegevens heeft verkregen uit hoofde van een overeenkomst, zullen uw gegevens in ieder geval bewaard worden zolang dit nodig is om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien uw gegevens met uw toestemming zijn verkregen, zullen de gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming wenst in te trekken of totdat de gegevens niet langer benodigd zijn met betrekking tot het doel waarvoor deze zijn verzameld indien dit eerder is.  

In enkele gevallen zullen persoonsgegevens ook nadien worden bewaard in verband met wettelijke verplichtingen daartoe.

9. Waarborgen

Alfen hecht waarde aan de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Alfen kan niet volledig garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is de door Alfen getroffen maatregelen te omzeilen, aangezien het internet een open systeem is, maar Alfen neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen en deze te beveiligen, met name tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang. 

Toegangsrechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn door Alfen beperkt. Er wordt tevens op toegezien dat enkel de persoonsgegevens worden doorgegeven die vereist zijn om de specifieke doeleinden te verwezenlijken. Personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn ingelicht omtrent de gevoeligheid hiervan en omtrent de zorgvuldige omgang die betracht dient te worden. Zij zijn eveneens gebonden aan geheimhoudingsclausules om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. 

Indien u via de website van Alfen op websites van derde partijen terecht komt, raden wij u ten zeerste aan het privacybeleid van deze derde partijen goed te bekijken. Alfen is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze derde partijen.

10. Wijzigingen

Alfen behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen indien er iets verandert in het beleid van Alfen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Op het moment van wijziging is het nieuwe privacybeleid automatisch van kracht en vervangt het de vorige versie van het privacybeleid. Aangezien er wijzigingen doorgevoerd kunnen worden, adviseert Alfen u dit privacybeleid regelmatig te bekijken.

B. COOKIES

1. Inleiding

Wanneer u een website bezoekt, worden er cookies opgeslagen op uw computer, laptop, tablet of telefoon. Cookies zijn tekstbestanden die een klein stukje informatie bevatten. Door de server wordt dit naar een browser verstuurd, zodat de server de browser op iedere pagina kan identificeren. Ook Alfen gebruikt cookies teneinde inzicht te krijgen in uw voorkeuren. Sommige functies op de website van Alfen zijn slechts toegankelijk indien cookies door u worden geaccepteerd. Voor zover cookies identificeerbare gegevens bevatten (dat wil zeggen, deze zijn herleidbaar tot een persoon), is eveneens het privacybeleid van Alfen hierop van toepassing. 

2. Soorten cookies

a. Technische cookies

De website van Alfen maakt gebruik van technische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website van Alfen te laten werken, bijvoorbeeld om een account aan te kunnen maken of om in te kunnen loggen. 

b. Functionele cookies

De website van Alfen maakt gebruikt van functionele cookies. Door plaatsing van deze cookies herkent Alfen uw computer (of ander apparaat zoals smartphone of tablet). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen en functionaliteiten van de website niet goed worden gebruikt. Deze worden geplaatst om bepaalde voorkeuren en instellingen te herkennen, bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot het wel of niet toestaan van cookies, het land waar vanuit u de website bezoekt, de taalkeuze van de website, etc. Deze cookies kunnen worden gebruikt om uw bezoek aan de website van Alfen makkelijker te laten verlopen. 

Op de website van Alfen wordt eveneens gebruik gemaakt van materiaal van derden. Dit materiaal komt dan van een andere bron en wordt bijvoorbeeld door een code op de website van Alfen geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan YouTube video’s. Ook deze codes maken gebruik van cookies, zodat de inhoud op de juiste manier aan u gepresenteerd wordt. Volledigheidshalve wijst Alfen u op het cookiebeleid van deze partijen.

c. Analytische cookies

De website van Alfen maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop de website wordt gebruikt door bezoekers. Zo worden bijvoorbeeld de bezoekersstatistieken van de website van Alfen bijgehouden, kan worden ingezien hoe u op de website van Alfen terechtkomt en hoe u gebruikmaakt van de website van Alfen, zodat Alfen een beter inzicht krijgt in het functioneren van de website. 

d. Performance cookies

De website van Alfen maakt gebruik van performance cookies teneinde te bekijken of een advertentie leidt tot aankoop of aanmelding.

e. Profileringscookies / Tracking cookies 

De website van Alfen maakt gebruik van profileringscookies. Deze cookies verzamelen informatie over uw internetgebruik teneinde advertenties op uw voorkeuren te laten aansluiten en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden normaal geplaatst door een derde partij, zijnde een netwerk van adverteerders. 

Daarnaast maakt de website van Alfen gebruik van tracking cookies, welke worden geplaatst op de website van Alfen om een internetgebruiker te identificeren. Aan de hand van de pagina’s die u bezoekt kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop een website wordt gebruikt, waardoor informatie kan worden verkregen over uw interesses.

f. Social media cookies 

De website van Alfen maakt gebruik van social media cookies. Op deze manier kunt u zaken vanaf de website delen op social media, zoals Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter. Deze cookies staan niet onder directe controle van Alfen, het wordt u aangeraden het privacybeleid van de betreffende social media aanbieders goed te bekijken.

3. Verwijdering cookies

Indien u dit wenst, kunt u cookies weigeren. Dit kunt u doen via de optie ‘instellingen’ in uw internetbrowser. Indien u meerdere browsers gebruikt, dient u cookies te weigeren op elke browser.

Sommige cookies verwijderen zichzelf automatisch als u uw webbrowser afsluit, bijvoorbeeld sessiecookies. Andere cookies blijven bestaan totdat deze verlopen zijn of totdat deze actief worden verwijderd. Het actief verwijderen van cookies kan via uw webbrowser. Per webbrowser verschilt het hoe u uw cookies kunt verwijderen. Voor een uitleg hieromtrent verwijzen wij u naar de uitleg van de Nederlandse Consumentenbond, te raadplegen de volgende link: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Houdt u er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde functies of delen van de website van Alfen niet langer toegankelijk of functioneel zijn indien u cookies verwijdert. 

Op de website van Alfen draait Google Analytics. U kunt Google Analytics uitschakelen door het downloaden van een tool via Google door de volgende link te raadplegen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

4. Webbakens

Pagina’s op de website van Alfen kunnen zogeheten ‘webbakens’ bevatten. Deze webbakens zijn een soort elektronische afbeelding welke registreert hoeveel gebruikers de pagina hebben bezocht. Deze webbakens worden gebruikt om de doeltreffendheid van een campagne te kunnen volgen.