Alfens QHSE beleid

QHSE visie

De mens maakt fouten, dat heeft zij altijd al gedaan en zal zij altijd blijven doen. Soms komt er iets goeds uit, maar meestal niet. Het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de kans op fouten maken zo klein mogelijk blijft en dat als er een fout wordt gemaakt, de gevolgen klein blijven en ervan wordt geleerd, echter fouten maken mag.

QHSE missie & doelstellingen

De missie van de QHSE afdeling is om Alfen proactief te ondersteunen om een krachtige en vernieuwende toekomstleider te zijn. We zetten hierbij solide vakkennis en risico denken in. Beide gebruiken we voor deskundig advies, ondersteuning en verbinding van alle geledingen binnen het bedrijf om bij te dragen aan een duurzaam succes voor Alfen.

De volgende doelstellingen liggen ten grondslag aan alle QHSE activiteiten:

 • Een duurzaam en productief bedrijf zijn, zonder onaanvaardbare afwijkingen;
 • Het hebben van gezonde werknemers die langdurig werkzaam zijn en van wie de gezondheidsrisico's worden bewaakt;
 • Het voorkomen van onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de mens en het milieu, die kunnen voortvloeien uit de huidige en toekomstige activiteiten van Alfen.

Kerngedachte van het QHSE beleid 

Centraal uitgangspunt voor alle maatregelen is de overtuiging dat de meeste ongewenste gebeurtenissen vermijdbaar zijn. Deze overtuiging stimuleert ons om ons blijvend in te zetten voor een optimaal QHSE beleid. Elk ongeval, alle gezondheidsklachten en alle arbeidsongeschiktheid als gevolg van werk is meestal te voorkomen. Zo ook milieu-incidenten en kwaliteitsissues. Voor elk risico in de elektrotechniek zijn inmiddels beproefde veiligheidsmaatregelen en procedures ontwikkeld binnen Alfen of in de branche of andere industrieën. De analyse-instrumenten en kennis en ervaring die ons ter beschikking staan, zijn afdoende om risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Alles hangt er echter vanaf of we dit uitgangspunt ook dagelijks en systematisch in de werkpraktijk toepassen. Die dagelijkse toepassing is ons einddoel, de richtlijn ons hulpinstrumentarium.

Het Alfen QHSE beleid is een wiel met 5 spaken met als as de SPARK waarden. De volgende elementen maken het QHSE beleid

 • Ambitie
 • Kennis 
 • Organisatie
 • Leiderschap
 • Versterkende cultuur

Alfens QHSE beleidsraamwerk

Het beleid wordt weergegeven als een wiel met vijf elementen.

Alfen QHSE policy framework png

   

  Ambitie

  Het is de ambitie van Alfen om een goede en optimale(dus ook veilige) werkomgeving te bieden aan alle medewerkers zoals verwoord in de QHSE beleidsverklaring. Deze optimale werkomgeving geldt voor alle eigen en ingehuurde medewerkers, medewerkers van leveranciers, opdrachtnemers, en ieder ander die te maken heeft met de activiteiten van Alfen 

  Kennis

  De mate waarin Alfen-als-geheel én individuele medewerkers op de hoogte zijn van de technische veiligheidsaspecten die horen bij hun professie. Denk daarbij aan: 

  • Kennis van wet- en regelgeving;
  • Kennis van de veilige werking van machines en gereedschap;
  • Kennis van het veilig gebruik van uitrustingen;
  • Kennis van de uitvoering en het opstellen van risicoanalyses en QHSE protocollen.

  Organisatie

  Het gaat hierbij om de beheersing van de procesmatige en methodische kant van veiligheid welke geborgd worden het Alfen zorgsysteem (AIM). Bijvoorbeeld via de invulling en toepassing van:

  • Protocollen en procedures;
  • Veiligheids- en werkvoorschriften (Safe Working Practices);
  • Veiligheidsnormen;
  • Milieunormen;
  • Gezondheidsnormen.

  Leiderschap

  Bij leiderschap gaat het hier om de beïnvloeding en aansturing van medewerkers richting risico denken en groter QHSE bewustzijn. Dat kan via de aansturing van individuele medewerkers en via de aansturing van groepen. Daarbij gaat het om het stimuleren van: 

  • Beleving van en identificatie met het thema QHSE;
  • Vergroting van de betrokkenheid bij het thema en bij de uitvoering ervan;
  • Bewustzijn van eigenaarschap en de eigen verantwoordelijkheid;
  • Werken aan duurzaam QHSE gedrag (o.a. voorbeeldgedrag).

  Versterkende cultuur

  Een versterkende cultuur, een Just Culture. Een bedrijfscultuur waarin vertrouwen, lerend vermogen en verantwoordelijkheid centraal staan. Een cultuur waar fouten maken mag en waar men vrijuit kan en mag spreken. Twee belangrijke onderwerpen hierin zijn:

  • Psychologische veiligheid
  • Just culture

  Het verbeteren van de psychologische veiligheid

  Het element cultuur zit al verweven in de al genoemde invalshoeken. Een goed voorbeeld is voorbeeldgedrag en elkaar aanspreken op risicovol gedrag. Dit laatste gaat alleen lukken als er ook  voldoende mate van vertrouwen is gecreëerd binnen Alfen. Dit noemt men psychologische veiligheid. Het vergroten van vertrouwen is ook een van de voorwaarden voor een proactieve organisatie.

  Psychologische veiligheid

  Psychologische veiligheid betekent dat teamleden zich veilig voelen om risico’s te nemen en kwetsbaar tegenover elkaar te zijn door bijvoorbeeld aan te geven wanneer ze een fout hebben gemaakt.

  Psychologische veiligheid betekent dat men wordt aangemoedigd om ideeën, vragen, zorgen of fouten te delen, zonder daarvoor gestraft of vernederd te worden. Het veilig voelen om risico’s te nemen en kwetsbaar te zijn ten opzichte van elkaar – is essentieel voor effectieve teams. 

  Just Culture

  Fouten worden gemaakt. Overal en door iedereen. Daar is helaas nooit een 100% garantie tegen te geven. Ook niet bij Alfen. De vraag is echter hoe men daar mee omgaat. Wordt de schuldige gezocht en gestraft of wordt er geleerd van de fouten die zijn gemaakt? De houding die het management van een organisatie heeft met betrekking tot gemaakte fouten, stuurt in hoge mate het voorkomen van diezelfde fouten in de toekomst. De centrale gedachte moet altijd zijn: door fouten te analyseren wordt iedereen beter. 

  Just Culture is de volgende stap in QHSE denken. Door ervan uit te gaan dat fouten maken inherent is aan ‘normale’ operationele processen, wordt een organisatie in staat gesteld om te leren. Denk aan het bespreekbaar maken van gemaakte fouten zonder dat dit direct consequenties heeft voor de betrokkenen. Ervan uitgaan dat mensen geen fouten maken om te saboteren (een uitzondering daargelaten), maar dat de gemaakte fout ook door anderen gemaakt zou kunnen worden. 
   

  Nog verdere vragen? Neem contact op

  Hans Nagtegaal

  Manager QHSE & CSR

  Hans-Nagtegaal-200x200px.png