Duurzame ontwikkeling

Alfen streeft ernaar om duurzame ontwikkeling verder mogelijk te maken om zo een ​​samenleving te bevorderen die verantwoord keuzes maakt, zowel economisch, sociaal als ecologisch. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Relevante impact omvat, maar is niet beperkt tot, veranderingen in het milieu, armoede en gelijkheid, en economische, culturele, technologische en politieke globalisering. Als zodanig erkennen we dat we als bedrijf de mogelijkheid hebben om een ​​positieve ecologische en sociale impact te creëren, terwijl we tegelijkertijd moeten streven naar het elimineren van mogelijke negatieve impact van onze activiteiten en die van onze leveranciers. Om dit aan te verzorgen, hebben we een beleid voor duurzame ontwikkeling ontwikkeld. Het beleid voor duurzame ontwikkeling van Alfen is een overkoepelend beleid dat de paraplu vormt voor elke activiteit of beleid op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG) binnen het bedrijf. De hierin beschreven ambities en verwachtingen hebben altijd betrekking op alle entiteiten, zakenpartners en leveranciers van Alfen. Het beleid voor duurzame ontwikkeling van het bedrijf is opgesteld in overeenstemming met de eisen en verwachtingen van "ISO 26000:2010 Guideline for social responsibility of organisations". Het beleid kent zeven kernthema's:

 • Organisatorisch bestuur;
 • Het milieu;
 • Mensenrechten;
 • Werkomstandigheden;
 • Eerlijke zakenpraktijken;
 • Consumenten- en klantenzaken; en
 • De lokale gemeenschap.

Voor al deze kernthema's hebben we verschillende initiatieven lopen, waarvan de geselecteerde hoogtepunten in het volgende gedeelte worden weergegeven.

Duurzame ontwikkeling initiatieven

Organisatorisch bestuur

Er is een groot aantal raamwerken en methodologieën om duurzaamheidsprestaties te administeren en publiceren. Na een grondige analyse van verschillende kaders en methodieken zoals SASB (Sustainability Accounting Standards Board), CDP (Carbon Disclosure Project), GRI (Global Reporting Initiative) en verschillende ESG-ratingbureaus zoals MSCI en Sustainalitics, heeft Alfen eind 2020 besloten de ISO 26000-standaard te volgen, omdat het een uitgebreide ESG-standaard is die de meeste vereisten dekt van de verschillende raamwerken die geanalyseerd zijn. Dit stelt Alfen in staat op een gestandaardiseerde, open en transparante manier te rapporteren over ESG. Bovendien kan Alfen door middel van ISO 26000 aantonen dat het bedrijf zich houdt aan de principes van organisatorisch bestuur zoals beschreven in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Het milieu

Alfen erkent dat de economische activiteiten van haar bedrijfsvoering ongewenste gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Daarom streeft Alfen er actief naar om haar impact op het milieu te minimaliseren en verantwoord te werk te gaan. Met betrekking tot het milieu zetten we ons specifiek in voor vier gebieden:

 • Milieuvriendelijke bedrijfsvoering: (i) het beschermen en versterken van het milieu, en (ii) het efficiënt en optimaal benutten van natuurlijke bronnen;
 • Minimaliseer de impact van onze producten en hun componenten: (i) vermijd het gebruik van schadelijke of gevaarlijke componenten in gebruikte (hulp)stoffen en artikelen, (ii) minimaliseer onze blootstelling aan leveranciers die een wezenlijke negatieve sociale en ecologische impact hebben, (iii) de milieu-impact in de levenscyclus van producten verminderen en transparant maken, en (iv) verpakkingsafval verminderen;
 • Gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie: (i) klimaatneutraal en energiezuinig werken en dit transparant maken, (ii) de CO2-voetafdruk verlagen en transparant maken, en (iii) waar mogelijk hernieuwbare energiebronnen gebruiken;
 • Circulaire economie: (i) bevordering van de ontwikkeling van een circulaire economie.

Mensenrechten

Bij Alfen geloven we sterk in mensenrechten. Daarom integreren we niet-discriminerende praktijken, houden we ons aan internationaal aanvaardbare werkomstandigheden en omarmen we diversiteit in ons personeelsbestand. Bij Alfen werken bijvoorbeeld mensen met 28 verschillende nationaliteiten. Verder zijn wij van mening dat onze leveranciers zich ook moeten houden aan de universele verklaring van de mensenrechten van de Verenigde Naties en de internationale arbeidsomstandigheden en -omstandigheden zoals geformuleerd door de International Labour Organization. Daarom maakt dit deel uit van onze Gedragscode voor leveranciers.

Werkomstandigheden

De doelstellingen voor Alfen met betrekking tot de werkomstandigheden zijn:

 • Een bedrijf zijn zonder onaanvaardbare afwijkingen van gezondheids- en veiligheidsprocedures;
 • Gezonde en gelukkige medewerkers hebben die voor lange tijd in dienst zijn; en
 • Om onaanvaardbare risico's voor het milieu te voorkomen die kunnen voortvloeien uit onze activiteiten.

Om deze doelstellingen te bereiken heeft Alfen haar Quality, Health, Safety & Environment (QHSE)-beleid geïmplementeerd. Het beleid is erop gericht de Alfen-cultuur verder te stimuleren en te versterken en daarmee de veilige werkomstandigheden bij Alfen verder te verstevigen. Het beleid wordt weergegeven als een wiel met vijf elementen: Kennis, Organisatie, Leiderschap, Cultuur versterken en Ambitie. In het hart van het wiel liggen onze waarden die zijn samengevat onder SPARK (Duurzaam, Partner, Adaptief, Betrouwbaar en Kennis). Deze kernwaarden bepalen hoe we tegemoet komen aan de behoeften van onze klanten en waarde toevoegen aan hun businessmodellen. Integraal geïmplementeerd, heeft de som van alle QHSE-elementen een groter effect dan elk afzonderlijk.

Eerlijke zakenpraktijken

Eerlijke bedrijfsvoering vormt de kern van het kwaliteitsbeheer en de controle van bedrijfsprocessen binnen Alfen. Het is essentieel om op een verantwoorde manier kwaliteit te kunnen leveren en dient daarom te voldoen aan het Duurzame Ontwikkelingsbeleid van Alfen. Om eerlijke handelspraktijken te garanderen, werkt Alfen met een gedragscode voor interne begeleiding en een gedragscode voor leveranciers om onze partners in de toeleveringsketen te begeleiden.

Consument en klantenzaken

Onze filosofie is om onze klanten producten en diensten te bieden die duurzaam, betrouwbaar en veilig zijn. Om dat te doen, voldoen we aan de OESO-richtlijnen. Al onze producten voldoen aan de respectievelijke Europese richtlijnen en voorschriften en zijn CE-gecertificeerd en gemarkeerd. Daarnaast streven we ernaar het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken en de inzameling en recycling van onze apparatuur te bevorderen. Bovendien is Alfen lid van WEEE Nederland en heeft met hulp van deze organisatie inzamelcontracten afgesloten in de landen waar Alfens producten worden verkocht om de recycling en hergebruik van dergelijke producten te vergroten. Daarnaast is Alfen ook lid van STIBAT om de inzameling en recycling van industriële batterijen te promoten.

De lokale gemeenschap

Het bedrijf is sinds 1983 gevestigd in Almere en heeft een sterke relatie opgebouwd met de gemeente. Er zijn verschillende initiatieven die Alfen onderneemt om dit nog meer te versterken. Niet alleen woont een aanzienlijk deel van onze medewerkers dicht bij ons pand in Almere, we hebben ook onze eigen Alfen Academy waar we studenten van regionale scholen opleiden zodat zij hun accreditatie en diploma's kunnen behalen. De Alfen Academy, opgericht in 2008, groeit nog steeds in omvang, van 25 studenten in 2017 naar 37 in 2018, 49 in 2019 en 58 in 2020. Verder werken we samen met de gemeente om werklozen aan een baan te helpen bij Alfen. Daarnaast steunen we de lokale voetbalclub FC Almere City, die naast voetbalclub ook de fysieke en sportieve ontwikkeling van kinderen ondersteunt en bevordert, en in 2020 waren we een van de grondleggers van de Almere Social Club, een lokale netwerkclub die ondernemers in Almere wil verbinden en inspireren om de stad Almere te verrijken en haar duurzaamheidsimpact te vergroten.

Nog verdere vragen? Neem contact op

Hans Nagtegaal

Manager QHSE & CSR

Hans-Nagtegaal-200x200px.png