Polityka prywatności i oświadczenie dotyczące plików cookie

Polityka prywatności dla klientów/odwiedzających stronę internetową oraz polityka plików cookie dla odwiedzających stronę internetową

Alfen B.V.
Hefbrugweg 28
1332 AP Almere
Alfen ICU B.V.
Hefbrugweg 28
1332 AP Almere
Alfen Projects B.V.
Hefbrugweg 28
1332 AP Almere
Alfen BVBA
Wittewalle 1E
9000 Gent - België

Administrator („Verwerkingsverantwoordelijke”) na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, „AVG”), zwany dalej „Alfen”.


A. DANE OSOBOWE

1. Wstęp

Alfen szanuje prywatność swoich klientów, użytkowników produktów firmy oraz osób odwiedzających stronę internetową firmy. Alfen traktuje wszystkie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO lub „AVG”).Polityka prywatności Alfen informuje o sposobie, w jaki firma przetwarza Twoje dane osobowe. Z niniejszej polityki możesz się dowiedzieć, w jaki sposób Alfen traktuje powierzone dane osobowe, kto jest odbiorcą tych danych, w jaki sposób dane zostały pozyskane i jakie są ku temu racjonalne przesłanki, do jakich celów wykorzystywane są dane osobowe, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych i w jaki sposób możesz złożyć wniosek o zmianę lub usunięcie treści.

2. Administrator 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Alfen B.V. i jej spółki siostrzane Alfen ICU B.V., Alfen Projects B.V. i Alfen BVBA, zwane dalej „Alfen”. Administratorem danych osobowych jest co do zasady Alfen B.V., chyba że odbiorcą tych informacji była inna spółka siostrzana, w którym to przypadku administratorem jest spółka siostrzana.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności Alfen lub sposobu, w jaki firma przetwarza Twoje dane osobowe, w tym związane z żądaniem dostępu, zmiany lub usunięcia danych, napisz do nas na adres: privacy@alfen.com. Możesz również skontaktować się z Alfen, wysyłając list do Alfen B.V. na adres „Privacy”, P.O. Box 1042, 1300 BA Almere.

Firma Alfen nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.

3. Pozyskanie

Alfen wejdzie w posiadanie Twoich danych osobowych, jeśli wypełnisz jeden z formularzy na naszej stronie internetowej, uzupełnisz swoje dane kontaktowe w kwestionariuszu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożysz zamówienie na naszej stronie, skorzystasz z oferty usług Alfen lub niektórych produktów i/lub wyślesz do nas e-mail lub zadzwonisz do nas lub nawiążesz kontakt z pracownikiem Alfen w jakikolwiek inny sposób, w tym na targach lub podczas wydarzeń firmowych. 

4. Dane osobowe

Zasadniczo nie musisz udostępniać Alfen żadnych danych osobowych, aby korzystać z większości usług na naszej stronie internetowej.
Do celów określonych w punkcie „5. Cele”, Alfen może gromadzić i przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko oraz dane adresowe,
b. Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu,
c. Firma, dla której pracujesz,
d. Twoje CV i inne informacje, które podałeś, jeśli złożysz aplikację spontaniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej,
e. Inne dane w przypadku, gdy podałeś te informacje podczas wypełniania kwestionariusza. Możesz również udostępnić nam dodatkowe informacje, wypełniając określone formularze na stronie internetowej. Ta procedura ma zastosowanie, jeśli nawiązałeś kontakt z Alfen w jakikolwiek inny sposób, na przykład przez e-mail lub telefon, na targach lub podczas innych wydarzeń.
Alfen może również gromadzić i przetwarzać informacje, które podałeś na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem urządzenia, z którego korzystałeś podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Informacje te mogą obejmować:
a. Dane dotyczące lokalizacji,
b. Informacje z plików cookie (więcej informacji można znaleźć w dalszym rozdziale dotyczącym polityki plików cookie firmy Alfen),
c. Dane z innych stron internetowych, na przykład gdy odwiedzasz stronę internetową Alfen za pośrednictwem Facebooka (celem uzupełnienia, Alfen pragnie zwrócić uwagę na oświadczenia o ochronie prywatności wydane przez te podmioty. Alfen nie ponosi odpowiedzialności za treści podmiotów trzecich. Jeśli trafisz na stronę internetową podmiotu trzeciego za pośrednictwem strony internetowej Alfen, dokładnie zapoznaj się z polityką prywatności i innymi warunkami określonymi przez ten podmiot trzeci),
d. Rozmowy telefoniczne nagrywane w celach szkoleniowych dla personelu.

5. Podstawa prawna i cele

Dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być przetwarzane na jednej z następujących podstaw:
a. Udzieliłeś zgody na przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; lub
b. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]; lub
c. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Alfen [art. 6 ust. 1 lit. c RODO].
W ramach punktu „4. Dane osobowe”, Alfen gromadzi informacje, które podałeś, aby zapewnić lepszą obsługę klienta. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowy opis, ilustrujący, w jaki sposób i w jakich celach zbierane są dane osobowe:
a. Aby odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące naszych produktów lub usług oraz udostępnić Ci informacje dotyczące naszych produktów lub usług,
b. W celu dostarczenia zamówionych produktów lub usług,
c. W celu sprawdzenia, czy Twoja tożsamość i dane finansowe są prawidłowe w związku z dostawą naszych produktów lub usług,
d. W celu rozszerzenia naszego portfolio produktów i usług,
e. W celu rozpatrzenia wszelkich reklamacji dotyczących naszych produktów lub usług i podjęcia odpowiednich działań,
f. W celu wypełnienia zobowiązań prawnych oraz zobowiązań wynikających z zapewnienia zgodności,
g. W celu wysyłania wiadomości e-mail z informacjami lub ofertami specjalnymi dotyczącymi naszych produktów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące,
h. Aby ocenić, czy jesteś typem osoby, którą chcielibyśmy zatrudnić w naszej organizacji, jeśli złożyłeś aplikację spontaniczną na naszej stronie internetowej.

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych 

Alfen może udostępniać Twoje dane osobowe:
a. Spółkom siostrzanym Grupy, jak określono w punkcie „2. Administratorzy”,
b. Podmiotom trzecim, wobec których wnioskowałeś o udostępnienie Twoich danych osobowych w celu ułatwienia połączenia z kontem,
c. Sprzedawcom produktów Alfen, jeśli jako osoba prywatna chcesz kupić produkt Alfen za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
Może się zdarzyć, że Alfen udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim, które wspierają Alfen w zakresie produktów i usług, takich jak hosting strony internetowej Alfen, opracowywanie ankiet, dostarczanie analizy danych oraz świadczenie wsparcia marketingowego i obsługi klienta. Te podmioty trzecie uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych tylko w przypadku, gdy jest to absolutnie niezbędne, aby mogły wykonać pracę w naszym imieniu. Podmiotom trzecim, którym Alfen udostępnia Twoje dane osobowe, wyraźnie zabrania się wykorzystywania tych informacji do celów niezgodnych z umową pomiędzy Alfen a danym podmiotem trzecim.
 
Alfen nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych podmiotom trzecim ani udostępniać ich w inny sposób w celu uzyskania korzyści finansowych.
W przypadku jakichkolwiek działań w ramach podmiotów z grupy Alfen, dotyczących sprzedaży lub przeniesienia praw na inną spółkę, możliwe jest, że Twoje dane osobowe zostaną udostępnione doradcom potencjalnego nabywcy. W powyższym przypadku do Twoich danych osobowych ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności. Ujawnienie na potrzeby celu, o którym mowa powyżej, będzie oczywiście miało miejsce tylko po zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony integralności i poufności danych osobowych.Co do zasady Alfen nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych krajom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). W żadnym przypadku Alfen nie udostępni Twoich danych osobowych podmiotom trzecim znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednak nie zawsze jest możliwe zweryfikowanie, gdzie faktycznie przechowywane są określone dane (weźmy pod uwagę na przykład serwery kopii zapasowych). Również w tych przypadkach Alfen będzie chronić Twoje dane osobowe, zawierając z podmiotami trzecimi, które przetwarzają Twoje dane osobowe, umowy o przetwarzanie, na mocy których obowiązki wynikające z RODO przechodzą na te podmioty trzecie.

7. Twoje prawa

Alfen stosuje politykę prywatności przede wszystkim po to, aby jak najszerzej informować Cię o sposobie, w jaki przetwarza Twoje dane osobowe. Alfen jednak w pełni rozumie, że możesz mieć dodatkowe pytania lub wymagać wyjaśnień dotyczących konkretnego aspektu polityki. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: privacy@alfen.com. Możesz również skontaktować się z Alfen, wysyłając list do Alfen B.V. na adres „Privacy”, P.O. Box 1042, 1300 BA Almere. Co więcej, ten kanał otwiera również inne możliwości.
Masz na przykład prawo do wglądu w swoje dane osobowe lub do złożenia wniosku o kopię swoich danych osobowych i/lub o zmianę swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Ponadto masz prawo ograniczyć swoje dane osobowe lub złożyć odwołanie co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Oprócz tego masz prawo wyrazić życzenie usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Alfen, zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając odpowiedni link.
W przypadku składania wniosku do Alfen, firma może poprosić Cię o ujawnienie swojej tożsamości, aby upewnić się, czy wniosek jest uzasadniony.
Alfen może odrzucić Twoją prośbę w przypadku, gdy zapoznanie się z tymi informacjami narusza prawo do ochrony danych osobowych podmiotów trzecich lub ze względu na ochronę tajemnic handlowych i firmowych lub ochronę własności intelektualnej. Jeśli Twoje dane osobowe są wymagane w celu wypełnienia postanowień umowy lub zobowiązania prawnego, możliwe jest, że Alfen nie może (jeszcze) usunąć tych informacji.Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych („Autoriteit Persoonsgegevens”).

8. Okres przechowywania

Alfen przechowuje Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane w pierwszej kolejności. Jeśli Alfen otrzymał Twoje dane w ramach umowy, informacje będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do przestrzegania warunków umowy. Zakładając, że Twoje dane zostały pozyskane za Twoją zgodą, informacje będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub do czasu, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane w pierwszej kolejności.
W wyjątkowych przypadkach dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres w związku z obowiązkami prawnymi.

9. Gwarancje

Alfen przywiązuje dużą wagę do ostrożnego postępowania z Twoimi danymi osobowymi. Alfen nie może w pełni zagwarantować, że nieuprawnione podmioty trzecie nie będą w stanie obejść i ominąć zastosowanych przez firmę środków bezpieczeństwa. Internet jest oczywiście systemem otwartym, ale Alfen podejmuje wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę i zabezpieczenie Twoich danych osobowych, przede wszystkim przed utratą, zmianą lub nieuprawnionym dostępem. 
Alfen ograniczył dostęp do Twoich danych osobowych. Dbamy, aby udostępniane były tylko dane osobowe niezbędne do realizacji określonych celów. Osoby, które mają dostęp do Twoich danych osobowych, zostały poinformowane o wrażliwości treści i pouczone o staranności, z jaką należy przetwarzać informacje. Podlegają również obowiązkowi zachowania poufności w celu ochrony integralności, zaufania i swobody decyzyjnej w odniesieniu do Twoich danych.
Jeśli za pośrednictwem strony internetowej Alfen trafisz na strony internetowe podmiotów trzecich, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności stron internetowych tych podmiotów trzecich. Jest oczywiste, że Alfen nie ponosi odpowiedzialności za politykę podmiotów trzecich.

10. Zmiany

Alfen zastrzega sobie prawo do zmiany swojej polityki prywatności w przypadku dostosowania polityki firmy w zakresie przetwarzania danych osobowych. Z chwilą zmiany nowa polityka prywatności wchodzi automatycznie w życie i zastępuje poprzednią wersję polityki prywatności. Alfen zaleca częste zapoznawanie się z polityką prywatności, ponieważ zmiany mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

B. PLIKI 'COOKIE'

1. Wstęp

Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową, na Twoim komputerze, laptopie, tablecie lub telefonie umieszczane są pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji. Serwer wysyła plik cookie do przeglądarki, dzięki czemu serwer może zidentyfikować przeglądarkę na każdej stronie internetowej. Alfen również używa plików cookie, aby uzyskać wgląd w Twoje preferencje. Dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Alfen jest możliwy tylko wtedy, gdy zaakceptujesz pliki cookie. W zakresie, w jakim pliki cookie zawierają dane umożliwiające identyfikację – rozumiemy przez to, że można je powiązać z jedną osobą – obowiązuje polityka prywatności firmy Alfen.

2. Rodzaje plików 'cookie'

a. Techniczne pliki 'cookie'
Strona internetowa Alfen korzysta z technicznych plików 'cookie'. Te pliki 'cookie'.  są niezbędne do działania strony internetowej Alfen, na przykład do utworzenia konta lub nawet do logowania.
b. Funkcjonalne pliki 'cookie'
Strona internetowa Alfen korzysta z funkcjonalnych plików 'cookie'. Umieszczając te pliki 'cookie', Alfen rozpoznaje Twój komputer lub inne urządzenie, takie jak smartfon lub tablet. Bez tych plików 'cookie' niektóre domeny internetowe i funkcje nie byłyby dostępne tak, jak powinny. Te pliki 'cookie' są umieszczane w celu rozpoznania określonych preferencji i ustawień, na przykład osobistych preferencji w zakresie akceptacji lub braku akceptacji plików 'cookie', kraju, z którego odwiedzasz witrynę, wybranego języka witryny itp. Te pliki 'cookie' mogą być używane w celu ułatwienia Twojej wizyty na stronie internetowej Alfen. 
Strona internetowa Alfen wykorzystuje również materiały podmiotów trzecich. Materiały te pochodzą z innego źródła i są umieszczane na stronie internetowej Alfen za pomocą kodu. Dobrym przykładem w tym przypadku są np. filmy na YouTube. Kody te również wykorzystują pliki cookie, dzięki czemu treść może być wyświetlana we właściwy sposób. Celem uzupełnienia, Alfen zwraca uwagę na stosowaną przez te podmioty politykę dotyczącą plików cookie.
c. Analityczne pliki 'cookie'
Strona internetowa Alfen korzysta z analitycznych plików cookie za pośrednictwem 'Google Analytics'. Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez odwiedzających. Przykładem jest statystyka sposobu logowania osób odwiedzających stronę internetową, żeby ustalić, w jaki sposób trafiłeś na stronę Alfen i jak z niej korzystałeś, aby firma mogła lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania strony.
d. Pliki 'cookie' wyników
Strona internetowa Alfen korzysta z plików cookie wyników, aby sprawdzić, czy reklama doprowadziła do sprzedaży lub aplikacja do zakupu.
e. Śledzące pliki 'cookie'
Strona internetowa Alfen korzysta ze śledzących plików 'cookie'. Te pliki 'cookie' zbierają informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Internetu, aby dopasować reklamy do Twoich preferencji i zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Te pliki 'cookie' są zazwyczaj umieszczane przez podmiot trzeci, często sieć reklamową.
Ponadto strona internetowa Alfen wykorzystuje śledzące pliki 'cookie', które są umieszczane na stronie, w celu identyfikacji internauty. Poprzez analizę odwiedzanych podstron można uzyskać ogólną wiedzę na temat sposobu korzystania ze strony internetowej, dzięki czemu można uzyskać informacje o obszarach Twoich zainteresowań.
f. Pliki 'cookie' mediów społecznościowych

Strona internetowa Alfen korzysta z plików 'cookie' mediów społecznościowych. W ten sposób możesz udostępniać elementy ze strony internetowej w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Instagram czy Twitter. Te pliki 'cookie', nie podlegają bezpośredniej kontroli Alfen, dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich dostawców mediów społecznościowych.

3. Usuwanie plików 'cookie'

Możesz odrzucić pliki 'cookie', jeśli sobie tego życzysz. Możesz to zrobić za pomocą opcji „Ustawienia” w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli korzystasz z wielu przeglądarek, powinieneś systematycznie odrzucać pliki 'cookie' w każdej przeglądarce.
Niektóre pliki 'cookie' usuwają się automatycznie po zamknięciu przeglądarki internetowej – na przykład pliki 'cookie' sesji. Inne pliki 'cookie' pozostają aktywne do momentu wygaśnięcia lub do czasu ich aktywnego usunięcia. Aktywne usuwanie plików 'cookie' może wykonać Twoja przeglądarka internetowa. Najlepszy sposób usunięcia plików 'cookie' jest różny dla różnych przeglądarek internetowych. Więcej informacji można znaleźć w wyjaśnieniu holenderskiego stowarzyszenia konsumentów („Nederlandse Consumentenbond”), do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem następującego linku: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku usunięcia plików 'cookie' niektóre funkcje lub części strony internetowej Alfen mogą być niedostępne lub przestać działać.' Google Analytics' jest elementem strony internetowej Alfen. Możesz dezaktywować 'Google Analytics', pobierając narzędzie przez Google i odwiedzając następującą stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

4. Znaczniki internetowe

Strony internetowe firmy Alfen mogą zawierać tak zwane „znaczniki internetowe”. Znaczniki internetowe są rodzajem obrazu elektronicznego, rejestrującego ilu użytkowników odwiedziło daną stronę. Znaczniki internetowe służą do monitorowania skuteczności kampanii.