Zrównoważony rozwój

Alfen podejmuje działania na rzecz ułatwienia dalszego zrównoważonego rozwoju w celu ukształtowania społeczeństwa, które dokonuje odpowiedzialnych wyborów z perspektywy ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Zrównoważony rozwój to ruch, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń w sposób niezagrażający zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb. Istotny wpływ obejmuje między innymi: zmiany odnoszące się do środowiska, ubóstwa i równości, a także globalizację gospodarczą, kulturową, technologiczną i polityczną. W związku z tym zdajemy sobie sprawę, że jako firma mamy możliwość wywarcia pozytywnego wpływu ekologicznego i społecznego, jednocześnie dążąc do wyeliminowania potencjalnie negatywnego wpływu naszej działalności i działań naszych dostawców. Aby tak się stało, stworzyliśmy przekonującą politykę zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój w Alfen to całościowe podejście, stanowiące parasol dla każdego działania lub strategii związanych z Polityką Środowiskową, Społeczną i Zarządzania (tzw. 'ESG') w firmie. Dążenia i przewidywania określone w tej polityce odnoszą się niezmiennie do jednostek Alfen oraz partnerów biznesowych i dostawców firmy. Polityka zrównoważonego rozwoju firmy została ustanowiona zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Wytycznych ISO 26000:2010 dotyczących społecznej odpowiedzialności organizacji. Polityka ta obejmuje siedem kluczowych tematów:

 • Ład organizacyjny,
 • środowisko,
 • prawa człowieka,
 • Warunki pracy,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W zakresie każdego z tych kluczowych tematów podjęliśmy różne inicjatywy. Wybrane informacje na ten temat przedstawimy w następnej sekcji.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Ład organizacyjny

Istnieje szeroki zakres ram i metodologii służących do prezentowania i publikowania wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po dokładnej analizie różnych ram i metodologii, takich jak 'SASB' (Rada Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju), 'CDP' (Carbon Disclosure Project – projekt ujawniania danych o emisji gazów cieplarnianych), 'GRI' (Global Reporting Initiative – Standard Raportowania Społecznego) oraz wachlarza agencji ratingowych 'ESG', takich jak 'MSCI' i 'Sustainalitics', firma Alfen zdecydowała z końcem 2020 roku o przyjęciu normy ISO 26000, ponieważ jest to wszechstronna norma ESG, spełniająca większość wymagań przeanalizowanych ram. Dzięki temu Alfen może raportować swoje wyniki ESG w ustandaryzowany, otwarty i przejrzysty sposób. Ponadto ISO 26000 oznacza, że Alfen może wykazać, iż firma spełnia i stosuje zasady ładu organizacyjnego opisane w wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („OECD”) dla firm międzynarodowych.

Środowisko

Alfen przyznaje, że działalność gospodarcza wynikająca z prowadzonego przez firmę biznesu może mieć niepożądane konsekwencje dla środowiska. Dlatego Alfen robi wszystko, aby zminimalizować swój wpływ na środowisko i działać w sposób odpowiedzialny. Szczególną uwagę zwracamy na cztery obszary działań w zakresie ochrony środowiska:

 1. Działalność biznesowa przyjazna środowisku: (i) ochrona i wzmocnienie środowiska oraz (ii) efektywne i optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych;
 2. Minimalizowanie wpływu naszych produktów i ich komponentów; (i) unikanie stosowania szkodliwych lub niebezpiecznych składników w używanych surowcach i wyrobach, (ii) minimalizowanie naszego narażenia na działania dostawców, którzy wywierają zasadniczo negatywny wpływ społeczny i ekologiczny, (iii) zmniejszanie i uwidacznianie wpływu cyklu życia produktu na środowisko oraz (iv) zmniejszanie ilości odpadów opakowaniowych.
 3. Korzystanie z energii odnawialnej i wspieranie efektywności energetycznej: (i) wykonywanie pracy w sposób neutralny dla klimatu i oszczędny energetycznie – bądź dobry i mów o tym, (ii) zmniejszanie naszego śladu CO2 i sprawienie, aby on również był przejrzysty oraz (iii) wykorzystywanie, w miarę możliwości, odnawialnych źródeł energii.
 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym: (i) dbanie o rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prawa człowieka

W Alfen mamy bezkompromisowe podejście do praw człowieka. To jest powód, dla którego stosujemy praktyki niedyskryminacyjne, przestrzegamy międzynarodowo akceptowanych warunków pracy i akceptujemy różnorodność naszej załogi. W Alfen zatrudniamy przedstawicieli 28 różnych narodowości. Ponadto uważamy, że nasi dostawcy również powinni przestrzegać Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych („ONZ”) oraz globalnych zasad zatrudnienia sformułowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Z tego względu są one podstawą naszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców.

Warunki pracy

Cele Alfen w zakresie warunków pracy są następujące:

 • Być firmą bez niedopuszczalnych odstępstw od procedur BHP;
 • Być firmą, w której pracują zdrowi i szczęśliwi pracownicy, pozostający z nami na wiele lat; oraz
 • Być firmą, która ogranicza niedopuszczalne ryzyko środowiskowe, mogące wynikać z naszej działalności.

Aby osiągnąć te cele firma Alfen wdrożyła politykę jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska ('QHSE'). Polityka ta ma na celu dalsze stymulowanie i utrwalanie kultury korporacyjnej, a tym samym wzmacnianie bezpiecznych warunków pracy w Alfen. Tę politykę najlepiej przedstawić jako koło z pięcioma szprychami: Wiedza, Organizacja, Przywództwo, Wspierająca kultura i Ambicja. Nasze wartości są skupione w centrum tego koła pod akronimem 'SPARK' (Sustainable, Partner, Adaptive, Reliable, Knowledge). Te podstawowe wartości określają, w jaki sposób zaspokajamy potrzeby naszych klientów i dodajemy wartość do ich modeli biznesowych. Dzięki kompleksowemu wdrożeniu tych pięciu elementów 'QHSE' ich suma ma większy wpływ, niż byłby możliwy do uzyskania przy wdrożeniu pojedynczych elementów.

Uczciwe praktyki operacyjne

Szczere i uczciwe zarządzanie operacyjne jest podstawą zapewniania jakości i kontroli biznesowej w Alfen. Dostarczanie jakości w sposób odpowiedzialny ma fundamentalne znaczenie dla wszystkiego, w co wierzymy w Alfen i musi być zgodne z naszą polityką zrównoważonego rozwoju. W celu ochrony zasad uczciwego handlu, Alfen stosuje Kodeks Postępowania stanowiący wytyczne wewnętrzne oraz Kodeks Postępowania dla Dostawców, aby nasze stanowisko było jednoznacznie jasne dla naszych partnerów w łańcuchu dostaw.

Zagadnienia konsumenckie

Naszą filozofią jest dostarczanie naszym klientom produktów i usług, które są trwałe, niezawodne i bezpieczne. W tym celu przestrzegamy wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („OECD”). Wszystkie nasze produkty są zgodne z odpowiednimi europejskimi wytycznymi i dyrektywami oraz posiadają certyfikat i znak CE. Dodatkowo staramy się ograniczać stosowanie niebezpiecznych substancji w naszych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, a także promować zbiórkę i recykling naszego sprzętu. Ponadto firma Alfen jest członkiem 'WEEE Nederland' i zawarła, z pomocą tego forum, umowy z krajami, w których sprzedawane są produkty Alfen, w celu rozszerzenia recyklingu i ponownego wykorzystania takich produktów. Ponadto Alfen jest również członkiem Holenderskiej Fundacji Akumulatorów („STIBAT”), której celem jest promowanie zbiórki i recyklingu akumulatorów przemysłowych.

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Nasza firma została założona w Almere w 1983 roku i zbudowała trwałą relację z gminą. Alfen podejmuje szereg inicjatyw wspierających tę relację. Nie tylko znaczna liczba naszych pracowników mieszka w pobliżu naszej siedziby w Almere, ale mamy również własną Alfen Academy, w której szkolimy uczniów szkół regionalnych, aby mogli uzyskać akredytację i świadectwo. Założona w 2008 r. Alfen Academy wciąż rośnie w siłę, od 25 uczniów w 2017 r. do 37 w 2018 r., 49 w 2019 r. i 58 w 2020 r. Współpracujemy również z gminą, aby pomóc bezrobotnym w znalezieniu odpowiedniej pracy w Alfen. Ponadto wspieramy nasz lokalny FC Almere City, nie tylko jako klub piłkarski, ale także pomagając i promując fizyczny i sportowy rozwój dzieci, a w 2020 roku byliśmy jednym z głównych założycieli 'Almere Social Club', lokalnego stowarzyszenia biznesowego, które łączy i inspiruje przedsiębiorców do wzbogacania Almere i zwiększania wpływu miasta na zrównoważoną gospodarkę.


Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

Hans Nagtegaal

Manager QHSE & CSR

Hans-Nagtegaal-200x200px.png